Wat de BTW-verandering betekent voor jouw bouwprojecten?

Sinds de invoering van nieuwe regelgeving op 1 januari 2024, zijn de btw-tarieven voor bouwactiviteiten onderhevig aan veranderingen, met name met betrekking tot sloop en heropbouw, renovatie, en nieuwbouw. Deze veranderingen hebben implicaties voor zowel opdrachtgevers als bouwprofessionals, en het is van cruciaal belang om de spelregels nauwkeurig te begrijpen om mee te zijn.

Sloop & heropbouw:

Vanaf 1 januari 2024 zijn de regels voor sloop en heropbouw in België vereenvoudigd. Overal in het land gelden nu dezelfde voorwaarden voor het krijgen van het verlaagde btw-tarief van 6%. Dit betekent dat er geen verschil meer is tussen de 32 Belgische centrumsteden en andere gebieden. Hier zijn de belangrijkste punten en voorwaarden die je moet kennen:

  1. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief van 6%, moet de woning waarvoor sloop en heropbouw worden uitgevoerd de enige en eigen woning van de opdrachtgever zijn, waarbij hij minstens vijf jaar zijn domicilie moet hebben. Personen die naast hun eigen woning geen huurwoning of tweede verblijf bezitten, komen in aanmerking voor dit tarief. Er zijn echter twee uitzonderingen: woningen die verhuurd worden aan sociale verhuurkantoren en woningen bestemd tot verhuur als hoofdverblijf.                                                                                                                                                                                                                                                Maar daar kan verandering in komen: binnen de beperkingen van haar budget en onder druk van de bouwsector, heeft de regering besloten om de regeling opnieuw aan te passen. Er is een wetsontwerp ingediend om de regeling uit te breiden naar de sloop en heropbouw van woningen die bedoeld zijn voor particuliere verhuur. Het is zeer waarschijnlijk dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen, gezien het feit dat het kernkabinet al akkoord is gegaan. Het is echter belangrijk op te merken dat de hieronder beschreven voorwaarden onder voorbehoud zijn van verdere wijzigingen.                                                                                                                                                                               
  2. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de totale bewoonbare oppervlakte van de woning niet meer mag zijn dan 200 m2.                                                                                                                                                                                                                                                     
  3. Ten slotte moeten de werken gefactureerd worden aan de eindgebruiker, die in het geval van een enige en eigen woning altijd de eigenaar zal zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor woningen bestemd voor sociaal verhuur of verhuur tot hoofdverblijf.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief, dient de bouwheer een attest te verstrekken aan de bevoegde administratie. In dit attest verklaart de opdrachtgever dat de woning na de werken zijn enige en voornaamste eigen woning zal zijn, waar hij zijn domicilie zal vestigen, en dat de bewoonbare oppervlakte niet groter zal zijn dan 200 m2. Daarnaast moet de bouwheer ook een kopie van de omgevingsvergunning en het aannemingscontract overleggen.

 

Renovatie:

Voor renovatie geldt tevens de uitzondering van 6% btw, op voorwaarde dat aan bepaalde criteria wordt voldaan. 

  1. Het betreffende huis of appartement moet minstens tien jaar oud zijn, waarbij de overheid de datum van de eerste ingebruikname van het pand hanteert. Ook de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw dienen minstens tien jaar oud te zijn om te kunnen profiteren van het verlaagde btw-tarief van 6%. Hierbij wordt gekeken naar het tijdstip waarop het eerste appartement binnen het gebouw bewoond werd.                                                                                                                                            
  2. Een extra vereiste is dat de woning hoofdzakelijk voor privégebruik wordt benut. Indien er toch een professionele activiteit wordt uitgevoerd, mag deze enkel plaatsvinden in een ruimte die minder dan 50% van de totale oppervlakte van de woning beslaat. Mocht de renovatie enkel betrekking hebben op het professionele gedeelte en niet op de woonruimtes, dan geldt het btw-tarief van 21%. Dit geldt zelfs indien het professionele gedeelte minder dan de helft van de totale oppervlakte van de woning beslaat.                                                      
  3. Een laatste vereiste is dat de werken gefactureerd moeten worden aan de eindgebruiker. Dit kan zowel de eigenaar als een huurder zijn die hun huurwoning willen renoveren. Belangrijk is dat de woning niet noodzakelijk als hoofdverblijfplaats fungeert; zelfs tweede verblijven kunnen worden gerenoveerd tegen het verlaagde btw-tarief van 6%.

Woningen voor de sociale huurmarkt: 

 

Voor woningen die worden verhuurd op de sociale huurmarkt geldt een verlaagd btw-tarief van 12%, van kracht sinds 1 januari 2017. Dit lagere tarief is van toepassing op zowel de aankoop, de bouw, de renovatie (indien het pand nog geen tien jaar oud is) als het onderhoud van de woningen. Het voordeel geldt voor verhuurders, die zowel eigenaren, kopers, ontwikkelaars, investeerders als houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht kunnen zijn. De enige voorwaarde om te profiteren van het verlaagde btw-tarief is dat er een huurcontract van minstens vijftien jaar wordt afgesloten tussen de verhuurder en de woonmaatschappij. 

Voor nieuwbouw blijft de 21% regel gelden.

 

Vragen omtrent deze nieuwe BTW-regel? Stel deze hier.