Verzekeringen in de bouw: alles wat je moet weten

Vanaf de eerste schetsen tot jaren na de oplevering blijft betrokkenheid van architecten en opdrachtgevers van vitaal belang. In deze blog duiken we dieper in op twee essentiële verzekeringen in de bouwsector: de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering en de Algemene Bouwverzekering (ABR). We bespreken wat ze dekken, waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze bijdragen aan de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van bouwprojecten.

De verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering

Wat dekt deze verzekering?

De 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die voortvloeit uit gebreken in de constructie van een gebouw gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering. Dit kunnen structurele problemen zijn, zoals scheuren in muren, lekkages, of stabiliteitsproblemen. Ook eventuele verborgen gebreken vallen onder deze verzekering.

Wanneer?

Dit geldt voor alle onroerende werken aan een woning of projecten waarvoor minstens 50% van het oppervlak bestemd is voor bewoning. Deze regel is van toepassing op vergunningen die zijn goedgekeurd na 30 juni 2018 en waarbij de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is. Het betreft niet alleen nieuwbouw, maar ook renovaties en bijgebouwen (garage, poolhouse, …).

Neem bijvoorbeeld een loods met een appartement:

- Oppervlakte loods = 400m2

- Oppervlakte appartement = 150m2

In dit geval is er geen decenale verzekering van toepassing.

Een ander voorbeeld is een loods met daarnaast 2 woningen (de woningen zullen afzonderlijk worden verkocht). Ongeacht de oppervlaktes vallen beide woningen onder de toepassing van de Wet Peeters. Dit komt doordat ze volledig onafhankelijk zullen functioneren.

Voor wie?

De verplichting is van toepassing op alle aannemers die deelnemen aan de gesloten ruwbouw en wiens tienjarige aansprakelijkheid voor gebreken van stabiliteit of soliditeit in het gedrang kan komen of voor waterdichtheidsproblemen die de stabiliteit of soliditeit in gevaar kunnen brengen. Dit geldt ook voor iedereen die tegen vergoeding intellectuele prestaties levert :

Waarom is het belangrijk?

- Bescherming voor de lange termijn: Zelfs met de beste bedoelingen en zorgvuldige planning kunnen er in de loop der jaren gebreken aan het licht komen. Met deze verzekering zijn zowel de architect als de opdrachtgever beschermd tegen onverwachte kosten voor reparaties, zelfs na eventuele faillissementen van aannemers.

Controletaak architect:

De architect is verplicht de verzekeringsattesten van zijn bouwpartners te controleren en riskeert een boete als hij dit nalaat. De controleplicht heeft enkel betrekken tot het voorleggen van een verzekeringsattest, niet de inhoud ervan. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de verzekeraar. 

Indien er geen verzekeringsattest kan worden voorgelegd, moet de architect dit noteren, de bouwheer informeren en mogelijk de aannemer of dienstverlener verzoeken de toegang tot de werf te weigeren.

Soorten polissen

Om zich correct te verzekeren zijn er twee mogelijkheden: 

- Globale polis: de bouwheer gaat de een polis aan en hierbij zijn alle aannemers en dienstverleners verzekerd. De aannemers en dienstverleners dienen zich dus niet meer elk apart te laten verzekeren.

Het voordeel hierbij is dat de bouwheer bij problemen steeds terecht kan bij zijn eigen verzekeraar.

- Individuele polis: elke aannemer en dienstverlener dient zich te laten verzekeren en een verzekeringsattest voor te leggen. Het is gebruikelijk dat de aannemers dit doorrekenen aan de klant.

Vaak is deze optie goedkoper dan een globale polis, bij problemen zijn echter wel meerdere verzekeringsmaatschappijen betrokken.

Algemene Bouwverzekering (ABR)

Naast de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering is er nog een verzekering die van groot belang is in de bouwsector: de Algemene Bouwverzekering, oftewel ABR. Deze verzekering biedt dekking voor specifieke risico's tijdens de bouwfase. Let wel, een ABR is niet verplicht en de bouwheer gaat deze verzekering aan. 

Wanneer is deze dan wel sterk aangeraden?

- Gesloten/ halfopen bebouwing

- Dossiers waar bronbemaling wordt toegepast

Wat dekt de ABR?

- Schade aan het bouwwerk: Dit omvat schade die kan ontstaan tijdens de bouw, zoals brand, diefstal van bouwmaterialen, of schade door onvoorziene weersomstandigheden.

- Aansprakelijkheid tegenover derden: Als er tijdens de bouw schade wordt toegebracht aan eigendommen van anderen of als er letsel ontstaat, dekt de ABR deze aansprakelijkheid.

- Bouwplaatsrisico's: De ABR dekt ook ongevallen die kunnen plaatsvinden op de bouwplaats zelf, zoals verwondingen van werknemers of bezoekers.

Waarom is de ABR van belang?

- Risicobeheersing: Tijdens de bouwfase zijn er tal van risico's die kunnen optreden, ongeacht hoe zorgvuldig het project is gepland. De ABR biedt een financieel vangnet om deze risico's te beheersen.

- Wettelijke vereisten: In veel gevallen is de ABR ook een vereiste vanuit overheidsinstanties of opdrachtgevers. Zonder deze verzekering kan het lastig zijn om bouwprojecten te starten.

- Continuïteit van het project: Als zich onverwachte gebeurtenissen voordoen tijdens de bouw, kan dit vertraging en extra kosten veroorzaken. Met de ABR kunnen projecten soepeler verlopen en kunnen problemen snel worden opgelost.

Conclusie

Als architecten zijn we niet alleen bezig met het ontwerpen van prachtige gebouwen, maar ook met het waarborgen van de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van onze projecten. De 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering en de Algemene Bouwverzekering zijn essentiële instrumenten die ons helpen deze doelen te bereiken. Ze bieden niet alleen financiële bescherming voor ons en onze opdrachtgevers, maar ook gemoedsrust en vertrouwen in de projecten die we realiseren.

Als u meer wilt weten over deze verzekeringen of hoe ze specifiek van toepassing zijn op uw project, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons bureau. We staan klaar om u te helpen bij het navigeren door de complexe wereld van verzekeringen in de bouw.